Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

V obci je vybudována od 80-tých let veřejná vodovodní síť, na kterou je napojena většina nemovitostí. Výjimkou není ani zemědělský areál, který současně využívá i vlastní zdroj vody. V obci je řada domovních studní. Je vybudována dešťová kanalizace, která je vyústěna do melioračních odvodňovacích příkopů pod obcí, v prostoru hřiště. Problém odkanalizování obce byl vyřešen vybudováním kanalizační sítě a ČOV v roce 2017.

Obec je od roku 1995 plynofikována. Zdrojem STL plynu je regulační stanice v sousedních Klopotovicích.

Rozvody NN po obci jsou vyhovující, poslední rekonstrukce proběhla v roce 2000. Jižně od obce byl postaven areál živočišné výroby dřívějšího JZD, nyní ve vlastnictví Rolnické společnosti Klas s.r.o. Kralice na Hané.

V obci je v provozu mateřská škola, je zde veřejná knihovna a velmi příjemný sportovní areál (kabiny, hřiště na kopanou, volejbal, víceúčelové hřiště, které se v zimě změní na přírodní kluziště).

U hřiště v parku je přírodní parket, kde se konají v létě společenské zábavy (13.7. - hody).

V obci působí sbor dobrovolných hasičů, TJ Biskupice z.s. - oddíl kopané, myslivecké sdružení, Babinec Biskupice z.s. a Ochrana životního prostředí Biskupice a okolí z.s..

Přírodní podmínky:

Vyšší geomorfologické jednotky:

Celek Hornomoravský úval
Oblast Západní vněkarpatské sníženiny
Subprovincie Vněkarpatské sníženiny
Provincie Západní Karpaty
Subsystém Karpaty
Systém Alpsko - himalájský

Území patří do širší geografické jednotky - socioregionu Hornomoravský úval. Hornomoravský úval je vnitrohorskou sníženinou, kterou obklopují okolní vrchoviny. Území obce má rovinný charakter, je velmi ploché. Nejvyšší polohy na západě od obce v trati Třímezky dosahují výšky cca 215 m.n.m. Nejnižší polohy jsou na východním okraji katastru u řeky Blata (201,9m)

Území leží v hlavním povodí řeky Moravy, dílčím povodí Střední Moravy. K hydrologické síti patří říčka Blata, která protéká po východní hranici řešeného území. Funkci původních drobných toků a náhonů dílčím způsobem nahrazují koryta odvodňovacích příkopů, která odvádějí drenážní vody.

Současný stav krajiny a ochrana přírody

Dle Culka leží území uvnitř prostějovského biogeografického regionu (1.11). Činností člověka již od dob prehistorických došlo k totální proměně regionu. Recentně se lesy v bioregionu vyskytují jen ve fragmentech a vesměs jsou tvořeny porosty s druhotnou skladbou. Na celím území je nedostatek rozptýlené krajinné zeleně, doprovodná zeleň a případně zatravněné plochy podél komunikací, vodních toků a ploch buď zcela chybí nebo jsou ve špatném stavu. Nedostatečné jsou plochy ochranné zeleně kolem obce a zemědělského areálu.

Převážnou většinu katastrálního území tvoří zemědělská půda (celkem 89,7%, z toho orná půda 94,9%, louky a pastviny 0,6%, zahrady 1,6%), část je zalesněna (2,9%). Zbytek připadá na vodní, zastavěné a ostatní plochy (8,7%).

Vyhodnocení potřeb a možností obce

Hlavní problémy při rozvoji obce:

 1. Nízká dopravní obsluha území: ztížená dostupnost základní občanské vybavenosti, pracovních příležitostí mimo obce a současně případných ekonomických aktivit v obci (závisí na četnosti autobusových linek).
 2. Obtížná ekonomická situace zemědělských subjektů, hospodařících na území obce, potřeba obměny technického vybavení a rekonstrukce dle standardů EU
 3. Nedostatečný rozvoj místních ekonomických aktivit
 4. Nevyužité možnosti zhodnocení místních zdrojů, turistického a rekreačního potenciálu území
 5. Nedostatečné finanční zdroje obce

Přednosti vesnice

 1. Dobré podmínky pro bydlení - klidné prostředí
 2. Aktivita obyvatel
 3. Přírodní prostředí
 4. Podmínky pro agroturistiku a rodinnou rekreaci v letní sezóně, turistické zajímavosti v širším okolí.
 5. Vhodné podmínky pro využití netradičních zdrojů energie (biomasa).

Ekonomický potenciál obce

Příjmy a výdaje rozpočtu obce lze rozdělit na:

 • běžné opakující se příjmy, tzn. daňové příjmy a výnosy místních poplatků, nedaňové příjmy a výnosy místních poplatků, nedaňové příjmy z pronájmu majetku, zisk z podnikání obce apod., běžné účelové a neúčelové dotace - zde je obec do značné míry závislá na politice státu, pokud nepodniká tak téměř zcela.
 • běžné neopakující se příjmy (dary apod) - nedají se plánovat
 • kapitálové neopakující se příjmy, tzn. příjmy z prodeje nemovitého majetku a účelové kapitálové dotace a dále dluhové prostředky (investiční úvěry a půjčky)
 • běžné opakující se výdaje (neinvestiční) a v nich nárokované a ostatní obligatorní výdaje.

Společenský život v obci

V obci působí sbor dobrovolných hasičů (založen 1924), Tělovýchovná jednota Biskupice - oddíl kopané, Klub seniorů a Babinec Biskupice. Základní organizace stran v obci nejsou. Někteří občané jsou členy mysliveckého sdružení nebo českého červeného kříže (členy mimo obec).

Tradiční hody se drží na sv. Markétu (13.7.). Příbuzní a přátelé se navštěvují v rodinách. Předhodová taneční zábava je v sobotu večer v parku, hodová v neděli odpoledne.  Po oba dny jsou v parku kolotoče a zábavné atrakce.

V lednu se koná myslivecký ples V červnu bývá na hřišti a v parku dětský den, koncem srpna loučení s prázdninami. Během roku jsou pořádány i další akce, jako turnaj ve stolním tenise, pohár obce Biskupice v požárním sportu, memoriál Oldy Krátkého v kopané, turnaj bývalých hráčů, turnaje v nohejbalu, gulášfest. Přes zimu se v sále cvičí aerobik.

Udržuje se zvyk chození na mrskut o Velikonocích, tradice květné neděle, kdy dívky chodí na koledu s májkou. 

Začátkem prosince se koná mikulášská besídka s nadílkou a rozsvěcování vánočního stromu.  O Vánocích se koná adventní koncert.  Na Silvestra zazáří ohňostroj  a je spojený s přípitkem do nového roku.

Obecní kronika z dřívější doby je uložena v archivu, současná je vedena na obci.

Přehled společenských organizací

Sbor dobrovolných hasičů 
Tělovýchovná jednota      
Myslivecké sdružení
Český červený kříž Tovačov
Senior klub

Babinec Biskupice

Podnikání v obci

V obci už bohužel nemáme v provozu žádnou prodejnu ani pohostinství. Jednotlivci provozují živnosti - stolař, autodoprava.

Zemědělské činnosti se věnují 4 soukromě hospodařící rolníci. Většinu půdy obdělává Rolnická společnost Klas s.r.o. Kralice na Hané.

Jiné podnikatelské aktivity v obci nejsou.